Zbrojní průkaz - příprava na zkoušku odborné způsobilosti

Kurz je zaměřen především na praktickou část zkoušky, která činí nejčastější problémy, tedy na manipulaci se zbraní, rozborku/sborku a samotnou střelbu. Teoretická část výuky je obsažena přibližně třemi hodinami. Samotné testové otázky, nejde s ohledem na délku kurzu všechny v rámci kurzu probrat.

Nabídka kurzu „Příprava ke zkoušce k získání zbrojního průkazu“

  • Termíny: 9. června 2024 (zájemci pište na email) 
  • Doba trvání: od 9:00 do 16:30 hodin (sraz účastníků v 8:45hod)
  • Místo: Střelnice Milovice
  • Cena: 3500 ,-Kč včetně DPH.
  • Storno podmínky:  25 % – 4 týdny před konáním kurzu, 50 % – 3 týdny před konáním kurzu,
  • upozornění: 2 týdny před konáním kurzu již nelze stornovat!
  • V ceně kurzu je pronájem střelnice včetně učebny, služby správce střelnice, lektora, instruktora, pronájem zbraní, půjčení chráničů sluchu a zraku, cena munice (množství dle požadavku ke zkoušce), terčů a zálepek. V ceně je zahrnut teplý oběd. Drobné občerstvení (káva, čaj, sušenky, nealkoholické nápoje atd.) lze zakoupit v místě.

Kurz je zaměřen zejména na praktickou část zkoušky, tedy manipulaci se zbraní, rozborku, zborku a samotnou střelbu. Teorie je dotčena kurzem jen okrajově (cca 2-3 vyučovací hodiny). S ohledem na délku kurzu není reálné zde probrat 480 testových otázek.

Doporučení: Před absolvováním kurzu doporučujeme, s ohledem na současný velký zájem, podat si již přihlášku na příslušný inspektorát pro zbraně a bezpečnostní materiál PČR, neboť čekací termíny ke zkoušce jsou cca 6-8 týdnů. Není určitě na škodu si před kurzem otevřít zákon o zbraních a střelivu a začít si procvičovat testové otázky.

Základní informace o zbrojním průkazu...

Zbrojní průkaz opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně, nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení, nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních).

V případě, že fyzická osoba nabyla do vlastnictví zbraň kategorie A, B, nebo C, nebo střelivo do této zbraně děděním a není držitelem příslušných oprávnění k jejich držení, je oprávněna do dvou měsíců ode dne, kdy rozhodnutí o dědictví nabylo právní moci, požádat o vydání zbrojního průkazu, popřípadě o udělení výjimky, vydání povolení, nebo zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz, nebo tranzit zbraní a střeliva (§ 66 odst. 1 zákona o zbraních).

Zbrojní průkaz je veřejná listina (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Zbrojní průkazy se rozlišují podle účelu užívání zbraně, nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin (§ 16 odst. 2 zákona o zbraních):


A) ke sběratelským účelům,
B) ke sportovním účelům,
C) k loveckým účelům,
D) k výkonu zaměstnání, nebo povolání,
E) k ochraně zdraví, života, nebo majetku,
F) k provádění pyrotechnického průzkumu.

Jestliže má fyzická osoba u sebe zbraň kategorie A, B, nebo C, nebo střelivo do této zbraně, je povinna mít u sebe i zbrojní průkaz a průkaz zbraně [§ 29 odst. 1 písm. h) zákona o zbraních].

Doba platnosti zbrojního průkazu činí 10 let. Na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele může příslušný útvar police vydat zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší než 10 let. Doba platnosti zbrojního průkazu vydaného, nebo o jehož vydání jeho držitel požádal před 1. červencem 2014, činí 5 let, nebyl-li vydán zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší. Při vydání nového zbrojního průkazu po skončení doby platnosti těchto „starých“ zbrojních průkazů bude žadateli již vydán zbrojní průkaz podle nového znění zákona o zbraních (tj. standardně s dobou platnosti 10 let).

Více informací přímo od zdroje na stránkách Ministerstva vnitra ČR